top of page

119. "A PCBM electron transport layer containing small amounts of dual polymer"

Zhu, Zonglong; Xue, Qifan; He, Hexiang; Jiang, Kui; Hu, Zhicheng; Bai, Yang; Zhang, Teng; Xiao, Shuang; Gundogdu, Kenan; Gautam, Bhoj Raj; Ade, Harald; Huang, Fei; Wong, Kam Sing; Yip, Hin-Lap; Yang, Shihe; Yan, He

Advanced Science, 2016, 31500353

118. "High‐performance polymer tandem solar cells employing a new n‐type conjugated polymer as an interconnecting layer"

Zhang, Kai; Gao, Ke; Xia, Ruoxi; Wu, Zhihong; Sun, Chen; Cao, Jiamin; Qian, Liu; Li, Weiqi; Liu, Shiyuan; Huang, Fei; Peng, Xiaobin; Ding, Liming; Hin‐Lap; Cao, Yong; 

Advanced Materials, 2016, 284817-4823

117. "New fullerene design enables efficient passivation of surface traps in high performance pin heterojunction perovskite solar cells"

Xing, Yue; Sun, Chen; Yip, Hin-Lap; Bazan, Guillermo C; Huang, Fei; Cao, Yong;

Nano Energy, 2016, 26, 7-15

116. "Effects of a molecular monolayer modification of NiO nanocrystal layer surfaces on perovskite crystallization and interface contact toward faster hole extraction and higher photovoltaic performance"

Bai, Yang; Chen, Haining; Xiao, Shuang; Xue, Qifan; Zhang, Teng; Zhu, Zonglong; Li, Qiang; Hu, Chen; Yang, Yun; Hu, Zhicheng; Huang, Fei; Wong, Kam Sing; Yip, Hin-Lap; Yang, Shihe

Advanced Functional Materials, 2016, 262950-2958

115. "Unexpected fluorescent emission of graft sulfonated-acetone–formaldehyde lignin and its application as a dopant of PEDOT"

Hong, Nanlong; Xiao, Jingyang; Li, Yuda; Li, Yuan; Wu, Ying; Yu, Wei; Qiu, Xueqing; Chen, Runfeng; Yip, Hin-Lap; Huang, Wei; Cao, Yong

Journal of Materials Chemistry C, 2016, 45297-5306

114. "Wide bandgap dithienobenzodithiophene-based π-conjugated polymers consisting of fluorinated benzotriazole and benzothiadiazole for polymer solar cells"

Zhong, Wenkai; Xiao, Jingyang; Sun, Sheng; Jiang, Xiao-Fang; Lan, Linfeng; Ying, Lei; Yang, Wei; Yip, Hin-Lap; Huang, Fei; Cao, Yong

Journal of Materials Chemistry C, 2016, 44719-4727

~ 2016 ~

113. "Improving Film Formation and Photovoltage of Highly Efficient Inverted‐Type Perovskite Solar Cells through the Incorporation of New Polymeric Hole Selective Layers"

Xue, Qifan; Chen, Guiting; Liu, Meiyue; Xiao, Jingyang; Chen, Ziming; Hu, Zhicheng; Jiang, Xiao‐Fang; Zhang, Bin; Huang, Fei; Yang, Wei, Yip, Hin-Lap; Cao, Yong

Advanced Energy Materials, 2016, 61502021

112. "Amino‐functionalized conjugated polymer as an efficient electron transport layer for high‐performance planar‐heterojunction perovskite solar cells"

Sun, Chen; Wu, Zhihong; Yip, Hin‐Lap; Zhang, Hua; Jiang, Xiao‐Fang; Xue, Qifan; Hu, Zhicheng; Hu, Zhanhao; Shen, Yan; Wang, Mingkui; Huang, Fei; Cao, Yong

Advanced Energy Materials, 2016, 61501534

111. "White polymer light-emitting diodes based on exciplex electroluminescence from polymer blends and a single polymer"

Liang, Junfei; Zhao, Sen; Jiang, Xiao-Fang; Guo, Ting; Yip, Hin-Lap; Ying, Lei; Huang, Fei; Yang, Wei; Cao, Yong;

ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 86164-6173

110. "Chitosan‐Assisted Crystallization and Film Forming of Perovskite Crystals through Biomineralization"

Yang, Yang; Sun, Chen; Yip, Hin‐Lap; Sun, Runcang; Wang, Xiaohui

Chemistry–An Asian Journal, 2016, 11, 893-899

109. "n-Type water/alcohol-soluble naphthalene diimide-based conjugated polymers for high-performance polymer solar cells"

Wu, Zhihong; Sun, Chen; Dong, Sheng; Jiang, Xiao-Fang; Wu, Siping; Wu, Hongbin; Yip, Hin-Lap; Huang, Fei; Cao, Yong

Journal of the American Chemical Society, 2016, 1382004-2013

108. "Growth and evolution of solution-processed CH3NH3PbI3-xClx layer for highly efficient planar-heterojunction perovskite solar cells"

Liu, Jiang; Lin, Jiahui; Xue, Qifan; Ye, Qinyan; He, Xulin; Ouyang, Liangqi; Zhuang, Daming; Liao, Cheng; Yip, Hin-Lap; Mei, Jun; Lau,  Woon-Ming

Journal of Power Sources, 2016, 301242-250

bottom of page